Warning: fopen(/home/ket0a98nwco7/public_html/wp-content/uploads/cache/blog/_wplatte/_blog.page.php-2edc042c0c31d5d49c52f323af428a44.php): failed to open stream: Permission denied in /home/ket0a98nwco7/public_html/wp-content/themes/blog/ait-theme/@framework/vendor/nette-closures.min.inc on line 454

lincoln header
LINCOLN HIGH SCHOOL
เป็นโรงเรียนรัฐบาลสำหรับเมืองแมนิทูวอคและเมืองบริเวณใกล้เคียง โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย เกรด 10-12 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,200 คน เริ่มก่อตั้งในปี 1923 ตั้งอยู่บริเวณ  Roeff’s Hill รายล้อมด้วยบรรยากาศของทะเลสาบมิชิแกน อาคารเรียนแนวโกธิค บทเนื้อที่ 19 เอเคอร์ สีประจำโรงเรียนคือสีแดงขาว ทีมของเรียนชื่อ  “Shipbuilders” แต่ส่วนมากเรียกว่า  “Ships”

INTERNATIONAL BACCALAUREATE โปรแกรม International Baccalaureate เป็นโปรแกรมที่ยากหินที่สุดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งมีไว้เป็นตัวเลือกให้กับนักเรียนของ Lincoln High School โปรแกรม IB เป็นโปรแกรมทางวิชาการที่เข้มข้นและท้าทายนักเรียนเหนือไปจากการเรียนมัธยมทั่วๆ ไป Lincoln High School เป็น 1 ใน 11 โรงเรียนของรัฐวิสคอนซินที่อนุญาตให้มีโปรแกรม IB ได้

คุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียน LINCOLN HIGH SCHOOL, WI สหรัฐอเมริกา
1. สัญชาติไทย
2. ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4 และ 5 ณ วันที่สมัคร
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะของโรคใดๆ
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยมสะสมสุดท้าย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5
6. มีผลสอบ TOEFL JUNIOR ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป

กำหนดการสมัคร
– เปิดรับสมัครระหว่าง เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม ของทุกปี
– นักเรียนนัดหมายเข้ามาสอบสัมภาษณ์ ทดสอบทัศนคติ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ
12,000 ดอลล่าสหรัฐ (เปลี่ยนเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารไทยพานิชย์ ณ วันที่ชำระเงิน)

รวมค่าใช้จ่ายดังนี้
– ค่าธรรมเนียมการเรียนตามตารางปกติ ปีการศึกษา 2016-17
– ค่าหนังสือเรียน
– เงินสนับสนุนสำหรับครอบครัวอุปถัมป์สำหรับ 1 ปีการศึกษา อาหาร 3 มื้อ สัปดาห์ละ 7 วัน
– ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน 1 ปีการศึกษา

**ค่าธรรมเนียมนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับและการเดินทางอื่นๆ , ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนและค่าธรรมเนียมวีซ่า**

<<Back