Warning: fopen(/home/ket0a98nwco7/public_html/wp-content/uploads/cache/blog/_wplatte/_blog.page.php-2edc042c0c31d5d49c52f323af428a44.php): failed to open stream: Permission denied in /home/ket0a98nwco7/public_html/wp-content/themes/blog/ait-theme/@framework/vendor/nette-closures.min.inc on line 454

    Pudgimelon Learning Centers (แตงโมอ้วน)
เปิดบริการมากว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กเป็นอย่างดี เราใช้ระบบการสอนแบบอเมริกันที่ใช้กันมายาวนานเป็นศตวรรษ มีผลวิจัยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก เราใช้ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ เกม และอื่นๆ ในการนำเด็กเข้าสู่บทเรียน เด็กๆ จะได้ใช้ภาษาจากประสบการณ์จริง สามารถประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองได้ พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจ เป็นธรรมชาติ
ชั้นเรียนขนาดเล็ก ไม่มีความตึงเครียด เด็กๆ เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ได้รับความสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กๆ รักษาอังกฤษ และต้องการภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และมากขึ้น
วิธีการสอนของเราจะแตกต่างจากการเรียนในสถาบันภาษาทั่วไป เรามุ่งเน้นให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษได้จริงและรักภาษาอังกฤษ

แก้ปัญหาที่เด็กรู้คำศัพท์เยอะ ไวยากรณ์แน่น แต่ไม่สามารถใช้ได้จริง ไม่สามารถพูดหรือเขียนเรื่องได้ด้วยตนเอง เพราะเด็กขาดการฝึกฝน เหมือนเช่นนักเรียนเรียนโน๊ตดนตรีผ่านหนังสือ แต่ไม่เคยได้ฝึกฝน เล่นดนตรีจริงๆ  นักเรียนก็จะไม่สามารถเล่นดนตรีได้

นอกจากความสามารถทางภาษาแล้ว ยังมุ่งพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี ที่เด็กๆ ต้องมีควบคู่ไปด้วย ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญที่เป็นฐานให้เด็กประสบความสำเร็จในอนาคต เช่น ฝึกให้มีสมาธิและรู้จักหน้าที่ในห้องเรียน, ความสัมพันธ์กับเพื่อน พี่ และน้อง, ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, ความรับผิดชอบ, การแบ่งปันและรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดี