English for Adults
ภาษาอังกฤษผู้ใหญ่

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

conver 001

Conversation English

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นการสนทนาผ่านหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ โดยปรับความยากง่ายตามความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ มุ่งเน้นที่การสื่อสารเป็นหลัก

รายละเอียดและตารางเรียน

tutor 001

TOEFL, IELTS, TOEIC Tutoring

TOEFL, IELTS, TOEIC Tutoring เป็นหลักสูตรที่เตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือใช้สมัครเข้าทำงานในบริษัทนานาชาติ ซึ่งใช้ผลสอบดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
แตงโมอ้วนสอนโดยครูชาวอเมริกันผู้มีประสบการณ์ โดยที่จะสอนปูพื้นฐานและครอบคลุมเนื้อหาการสอบ พร้อมทั้งเทคนิคการสอบเพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อม

รายละเอียดและตารางเรียน

business 001

Business English

Business English เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนนำไปใช้ในธุรกิจ สอนโดยคุณครูชาวอเมริกัน เป็นหลักสูตรที่สอนทุกทักษะ รวมไปถึงการส่งอีเมล์, การสนทนาทางโทรศัพย์ และทักษะอื่นๆ สำหรับงานของแต่ละบุคคล 

รายละเอียดและตารางเรียน